ÁSZF

Általános szerződési feltételek

  • Általános rendelkezések

1.1. Bordás Anett  (1108 Budapest, Gőzmozdony utca 20 adószám: 54362475-1-42 ) Grella Zuzsanna Berta (3022 Lőrinci, Erőmű tér 28. I/8 Adószám 68763484-1-30 )  mint frissítő masszázst és spiritiszta szolgáltatást ellátó megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Vendég) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak.

1.2.  A Vendég a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Vendég általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZFet a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon a honlapján közzéteszi.

1.3. jelen Szerződés a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatás Vendég általi igénybevételére , való telefonos vagy személyes bejelentkezéssel, ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybe vételével jön létre.

  • A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott frissítómasszázst, spiritiszta szolgáltatást és más kereskedelmi tevékenységet illetve kényelmi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja a Szolgáltató honlapján közzétett nyitvatartási időben, amelyekért a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg.

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban (időpontegyeztetés, lemondások, terapeuták elérhetősége) a Szolgáltató honlapján meghatározott nyitvatartási időben, telefonon tájékoztatást nyújt.

2.3. A Szolgáltatók a Szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott, a Vendégre vonatkozó személyes és egyéb adatokat a szakmai etika szabályait tiszteletben tartva bizalmasan kezelik, azokat a Vendég hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad. A vendég adatainak rögzítése, nyilvántartása és kezelése a Szolgáltató által közzétette Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban zajlik.

 

  1. Tájékoztatás

3.1. A Szolgáltató a Vendéget az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a Bejelentkezési és lemondási szabályok aloldalon tájékoztatja.

3.2. Szolgáltató tájékoztatja Vendéget, Vendég pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt Szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Vendég érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti terápia vagy egyéb szolgáltatás szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató erre az esetre sem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény teljesítését.

3.3.  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vendéggel előre egyeztetett terápiás folyamat lefolytatása érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Vendég által elhallgatott információból eredő, a terápiák során felmerülő nem várt körülményekért.

  1. A Vendég kötelezettségei

4.1. A Vendég a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Vendég olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, terápiás sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.2. A Vendég Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató munkatársai  által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

4.3. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Vendég köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére.

5.Fizetési feltételek

5.1. Vendég tudomásul veszi, hogy Szolgáltató az az általa nyújtott Szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi, így azokért a Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

5.2. A megbízási díjat számla ellenében legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának napján, azt követően haladéktalanul kell megfizetnie a Szolgáltató részére a Szolgáltatónál.

5.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Vendég előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Vendég a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében, az igénybe vételt követően kell megtéríteni.

5.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték megfizetését követően kezdi meg.

5.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vendég – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Szolgáltató megtagadhatja további Szolgáltatás nyújtását a vendég tartozásának rendezéséig.

  1. Záró rendelkezések

6.1. A Szerződés kizárólag írásban módosítható.

6.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Vendég előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző, hírlevélben történő értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Vendég nem kifogásolja.