Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Grella Zsuzsanna Berta EV., frissítő masszőr, tájékoztatja Érintetteket a személyes adataik kezelése
körében követett gyakorlatról, az Érintettek személyes adataik védelme érdekében megtett szervezési és
technikai intézkedésekről, valamint az ezzel kapcsolatos jogaikról, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Jelen dokumentum az érintettek személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és az
azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete,
továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő tájékoztatást.

Továbbá, jelen dokumentum tájékoztatja az érintetteket arról, hogy milyen biztonsági intézkedések kerülnek
foganatosításra személyes adataik védelmében.

Definíciók

Grella Zsuzsanna Berta EV., Adatvédelmi tájékoztatója az európai jogalkotó által, az általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Az Adatvédelmi tájékoztatónak olvashatónak és
érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint az érintettek számára. Ennek biztosítása érdekében,
először magyarázni kell a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezések kerülnek használatra:

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek,
szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.

Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [érintett]
kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Érintett, Adatalany, Adatszolgáltató: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy
egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt –közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több,
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján
azonosítani lehet.

Különleges adat, különösen érzékeny adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi
személyes adat.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.

Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).

Adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére bármikor
egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett kérheti adatai helyesbítését,
bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen.

Az adatkezelés jogalapja: fő szabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező
adatkezelés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a
hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre
és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg
az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és
szervezési megoldások rendszere.

Az adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye (lásd alább), valamint az adatminőség
követelménye. Ez utóbbi magában foglalja a pontos, teljes és naprakész adatok igényét, valamint az adatfelvétel
és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát.

Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére
alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az
adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az adatkezelés céljára tekintettel
szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig
lehessen azonosítani.

Adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió
országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet
folytató adatkezelőhöz.

A feldolgozás korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a
feldolgozásukat korlátozzák.

Profilozás: a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó, egyes személyes szempontok
értékelésére szolgáló, személyes adatok felhasználását magában foglaló, személyes adatok automatizált
feldolgozását jelenti. Különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére,
egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére, vagy megjóslására, érdekek,
megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

Kedvezményezett: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyek részére a
személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok
azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében
személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők kedvezményezettnek. Ezeknek az adatoknak az említett
hatóságok általi feldolgozása, a feldolgozás céljai szerint, meg kell, hogy feleljenek az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak.

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az
Adatkezelőt, az Adatfeldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen
felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

Engedélyezés: az Adatalany beleegyezése, vagyis minden olyan általa szabadon adott, konkrét, és egyértelmű
megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozatával vagy egyértelműen megerősítő cselekedetével
kifejezi a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozását.

1. A szolgáltatás, tevékenység tulajdonosa, aki az adatokat kezeli, továbbiakban Adatkezelő:

Az adatkezelő szolgáltató neve: Grella Zsuzsanna Berta EV.,
Az adatkezelő szolgáltató székhelye: 3022 Lőrinci, Erőmű tér 28. 1/8.
Az adatkezelő szolgáltató
telefonszáma:
+36 70 246-3036
Az adatkezelő szolgáltató e-mail
címe:
zsuzsanna.masszazs@gmail.com
Az adatkezelő szolgáltató
nyilvántartási száma:
52216770
Az adatkezelő szolgáltató adószáma: 68763484-1-30
Aláírásra jogosult személy: Grella Zsuzsanna Berta
Honlap: https://vagyosveny.hu
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/V%C3%A1gy%C3%B6sv%C3%A9ny207863630148874/

2. Adatokért felelős Adatkezelő, és/vagy Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A foglalkoztatott/kijelölt Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, amennyiben ilyen nincs, akkor az adatokért
felelős Adatkezelő személy elérhetőségei (ha a vállalkozás nem rendelkezik Adatvédelmi tisztviselővel, akkor a
vállalkozás tulajdonosa, vagy az általa kijelölt és e feladattal megbízott személy az adatokért felelős Adatkezelő
személy):
Név: Grella Zsuzsanna Berta
Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 78. 6/64.
Telefonszám: +36 20 500 6961
E-mail cím: zsuzsanna.masszazs@gmail.com

3. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei, felügyeleti szervek:

A visszaigazolás joga
Minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon, az Adatkezelőtől
megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Amennyiben
az adatalany élni kíván e joggal, bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy annak bármely
megbízottjával.
Hozzáférési jog
Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó által meghatározott módon megkaphassa az
Adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat.
Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az Érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való
hozzáférést:

 • az Érintett személyes adatainak köre,
 • a személyes adatok feldolgozásának célja,
 • a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek köre, amelyek, vagy akik részére az Érintett személyes
  adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi
  szervezetekben résztvevők esetében, ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kérni az
  átruházással kapcsolatos, megfelelő biztosítékokról,
 • amennyiben lehetséges, a tervezett időszak, amíg a személyes adatok tárolásra kerülnek, vagy ha ez nem
  lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok, jogalapok,
 • az Adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérései, illetve az Érintett
  személyes adatai feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése,
 • a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz,
  https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf
 • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, a profilalkotás, az
  értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és
  tervezett következményei.

Továbbá, amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, az Érintett kérheti a forrásukra vonatkozó
minden információt.
Amennyiben egy Érintett igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti a kapcsolatot az
Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

A helyesbítéshez való jog

Minden egyes érintettnek joga van arra, hogy indoklás nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa
Adatkezelő által az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését, a befejezetlen adatok javítását és az
adatkezelés céljának módosítását.

 • https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf
 • Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
  nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben az Érintett ezt a jogot helyesbítésre, vagy kiegészítésre kívánja használni, bármikor felveheti a
kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy annak megbízottjával.

Törlési jog

Az európai jogalkotói iránymutatások alapján az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőtől indoklás
nélkül kérhesse, és késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az Adatkezelő
köteles ezt késedelem nélkül végrehajtani, az alábbi esetek mindegyikében:

 • A személyes adatok már nem szükségesek abból a célból, amiért az adatokat gyűjtötték, vagy más módon
  kezelték,
 • Az Érintett visszavonja az engedélyt, amihez a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja, és/vagy a GDPR
  9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján joga van, és nincs más jogalap a további adatfeldolgozáshoz,
  https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf
 • Az Érintet jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikkének (1), (2), (3) bekezdése szerint a saját helyzetével
  kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, különös tekintettel a
  profilalkotásra. Kivéve, ha adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
  indokolják, melyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
  amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 • A személyes adatokat jogellenesen gyűjtötték és dolgozták fel,
 • A személyes adatokat törölni kell annak az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi
  kötelezettségnek való megfelelésre, amely alá az Adatkezelő esik,
 • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében meghatározott esetben, amikor közvetlenül
  gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett
  személyes adatok kezelése nem jogszerű.

A feldolgozás korlátozásának joga

Minden egyes Érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jog alapján megkaphassa az Adatkezelőtől a
személyes adatai feldolgozásával kapcsolatos korlátozást, amennyiben az alábbiak egyike érvényes:
Érintett a személyes adatainak pontosságát vitatja egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az
Adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,

 • A feldolgozás jogellenes, de az Érintett tiltakozik a személyes adatainak törlése ellen. Ezzel szemben, a
  használatuk korlátozását kéri.
 • Az Adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő tárolásra, de az
 • Érintett részéről még bekövetkezhet jogi követelés, garancia igénybevétele.
 • Az Érintett kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást. Annak ellenőrzéséig,
  miszerint az Adatkezelő jogszerűen járt-e el, az adatok korlátozhatók.

Az adatok hordozhatóságának joga

Minden egyes Érintettnek joga van az európai jog alapján, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat,
amelyet önként az Adatkezelőnek nyújtott.

 • Mindezt strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában,
  Joga van arra, hogy ezeket az Adatokat egy másik Adatkezelőnek átadja anélkül, hogy az előző Adatkezelő
  ebben megakadályozná,
 • Kivéve abban az esetbe, ha a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint ez hozzájáruláson
  alapul, a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy ha a GDPR 6. cikke (1)
  bekezdésének b) pontja szerint a feldolgozást automatizált módon végzik, a feldolgozás nem szükséges
  közfeladatot ellátó feladat ellátásához, vagy nem szükséges az Adatkezelőre ruházott hatósági jogkör
  gyakorlása során,
 • Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az
  érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig
  továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amennyiben ez hátrányosan nem
  befolyásolja mások jogait és szabadságait.

Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az Érintett bármikor felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel, vagy
annak bármely megbízottjával.

A tiltakozás joga

Az európai jog előirányozza és minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy személyes okokból az
Érintett bármikor a személyes adatai feldolgozása érdekében kifogást emeljen a GDPR 21. cikkének (1)
bekezdése és a 22. cikk (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

Az Adatvédelemért felelős Felügyeleti szervek:

1./ NAIH, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Az Infotv. 52. § (1) bekezdése alapján a Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.

Az Infotv. fenti szabályozására tekintettel a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,
amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a
bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

Ennek keretében az Infotv. 14. §-a alapján az Érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
  (https://www.naih.hu/files/Tajekoztatas-kerese-szemelyes-adatok-kezeleser-l.pdf)
 • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  (https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-helyesbitese.pdf)
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
  (https://www.naih.hu/files/Szemelyes-adatok-toerlese-iranti-kerelem.pdf)

2./ Peres eljárás esetén, a területileg illetékes polgári bíróság: Hatvani Járásbíróság (3000 Hatvan, Kossuth
tér 7.; telefon: +36 37 341-247; e-mail cím: elnok@hatvan.birosag.hu)

4. Általános adatkezelési irányelvek, az adatkezelés célja, kezelt adatok köre és megőrzési ideje

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat bármikor
visszavonhatják.

A személyes adatok gyűjtése az alábbi mód(ok)on valósulhat meg:
Telefonon keresztül|Ajánlásra|Honlapon keresztül

A személyes adatok tárolása az alábbi mód(ok)on történik:
Határidőnaplóban|Hatóság felé, kötelezően leadandó
formanyomtatványon|Mobiltelefonban|Számítógépben|Fényképezőgépben|Videó berendezésben

A személyes adatok gyűjtésének célja, a kezelt személyes adatok és megőrzési idejük:
Az adatkezelés célja: Időpont-egyeztetés

Az adatkezelés során elkért személyes adatok:  Név|Telefonszám|E-mail cím
Megőrzési idő: Az Érintett beleegyezésének az érintett általi visszavonásáig
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás megvalósulása
Az adatkezelés során elkért személyes adatok: Név|Telefonszám|E-mail cím|Fénykép|Videófelvétel
Megőrzési idő: Az Érintett beleegyezésének az érintett általi visszavonásáig
Az adatkezelés célja: Rendeletben, törvényben előírt adatszolgáltatás betartása
Az adatkezelés során elkért személyes adatok: Név|Cím
Megőrzési idő: Rendeletben, törvényben meghatározott ideig

A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és
tárolja. Vagy annyi ideig, ameddig azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók jogszabályokban vagy
rendeletekben előírják Adatkezelő részére.
Ha a tárolás célja már nem áll fenn, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által
meghatározott tárolási idő lejár, vagy maga az Érintett kéri személyes adatainak törlését, a személyes adatok a
jogszabályi előírásoknak megfelelően blokkolásra és/vagy törlésre kerülnek.
Ugyan akkor, a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie
kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet
(mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek
tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

5. Az adatkezelés jogalapja

Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell
alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött
esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő
lépéseket.
A személyes adatok kezelésének jogalapjai a következők lehetnek:
GDPR 6. cikk (1) a.) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez.
GDPR 6. cikk (1) b.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
GDPR 6. cikk (1) c.) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
GDPR 6. cikk (1) f.) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai, szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha illető gyermek.

6. Adatfeldolgozók, adatokhoz hozzáférők köre

Az érintett személyesen és önként megadott adataihoz az Adatkezelő, az Adatkezelő megbízott Adatfeldolgozója
és a szolgáltatást felügyelő hatóságok férhetnek hozzá.
Az Adatfeldolgozói szerződések az eredeti, papír alapú Adatvédelmi Szabályzat mellékletét képezik, kivételt
képeznek ez alól a tárhely szolgáltatók, a hírlevél küldő rendszerek, a webshop üzemeltetők, a social media
szolgáltatók, a hatóságok, stb., melyek a saját, rendeletben meghatározott Adatvédelmi szabályzatuknak
megfelelően járnak el.

Hatósági szervek:
Önkormányzat|NAV|Kamara
Egyéb felügyeleti szervek:
NAIH
Tárhely szolgáltató:
Cégnév: https://tarhely.eu
Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.
Telefonszám: +36 1 789-2789
E-mail cím: support@tarhely.eu
Webmester:
Cégnév: Lajos Golovics
Székhely: 27 Lingwood Avenue, Christchurch 23 BH 3 JS
Telefonszám: +36 30 961-7804
E-mail cím: golovics.lajos@gmail.com
Hírlevél szolgáltató:
Cégnév: SalesAutopilot
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. Félemelet 4.
Telefonszám: +36 1 490-0172
E-mail cím: info@salesautopilot.hu

7. Általános adatok és információk összegyűjtése

A(z) https://vagyosveny.hu honlap számos általános adatot és információt gyűjt össze, amikor az Érintett vagy az
automatizált rendszer előhívja a honlapot. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba.

A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer,
(3) a honlap, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri a honlapot (un. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll
címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, valamint (8) egyéb hasonló adat és információ,
amelyek csak abban az esetben kerülnek felhasználásra, amennyiben az információ-technológiai rendszert
támadás éri.

Ezen általános adatok és információk felhasználása alkalmával a(z) https://vagyosveny.hu nem von le
következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra inkább csak azért van szükség, hogy (1) a honlap
tartalma helyesen legyen feltöltve, (2) hogy a honlap és az alkalmankénti hirdetések optimalizálva legyenek (3)
hogy az informatikai rendszer és honlap technológia hosszú távon életképes legyen, és (4) a bűnüldözési
hatóságok, számítógépes támadás esetén, a büntetőeljáráshoz szükséges információkkal rendelkezzenek.

Ezért a(z) https://vagyosveny.hu statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat,
azzal a céllal, hogy növelje a vállalkozás adatvédelmi adatbiztonságát, és biztosítsa a feldolgozott személyes
adatok optimális szintű védelmét.
A kiszolgáló naplófájljainak névtelen adatai, külön-külön tárolódnak az Érintett által önként megadott és
biztosított összes személyes adatról.

A(z) https://vagyosveny.hu a munkája során összegyűjt egy sor általános információt és adatot. Ez az általános
adat és információhalmaz egy számítógépen tárolódik, amelyet jelszó, a biztonsági szoftverek és mailware
programok védenek, és az összes dokumentum a mentett időszak alatt dekódolt. A gyűjtött adatok az Érintettek
neve, e-mail címe, telefonszáma.

Mindezek az adatok felhasználásra kerülnek az Érintett jó kiszolgálásának érdekében. Az adatok csak a
szolgáltatás teljesítésének végrehajtási ideje alatt, illetve, a törvény által előírt feltétlenül szükséges megőrzési
időszak alatt tárolódnak.

Adatvédelmi rendelkezések a Cookiek használatával kapcsolatban

A(z) https://vagyosveny.hu internetes honlap cookie-kat használ.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlap az Érintett böngészőjének küld el azzal a
céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködnek abban is,
hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ kerüljön gyűjtésre a látogatókról.

A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes adatokat és információkat, továbbá, nem alkalmasak
az egyéni felhasználó azonosítására.

A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort –
amelyet az Érintett eszköze tárol.

A cookiekat a szerver oldali szolgáltatók generálják a honlap interneten való jobb megjelenése, és
optimális működése érdekében. A honlap tulajdonosa, az Adatkezelő, cookiek működéséért csak a honlapra
látogatók tájékoztatása erejéig felelős. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig
hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookiek használatával a(z) https://vagyosveny.hu több felhasználóbarát szolgáltatást tud nyújtani a honlap
felhasználóinak, amelyek a cookie-beállítás nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookiek segítségével a honlapon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó személyére.
A cookiek lehetővé teszik, hogy – amint az már korábban említésre került – a felhasználó felismerésre kerüljön a
honlapon. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlap használatát.

A cookiek miatt, pl. nem kell hozzáférési adatot megadnia minden egyes alkalommal, amikor az Érintett a
honlapot eléri, mert ezt az Érintett honlapja átveszi, és az ezt szolgáló cookie tárolódik az Érintett
számítógépes rendszerében.

A cookiek jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés
jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Érintett személyes és önkéntes hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett a honlapra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor, a figyelmeztetőablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló
nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Google Adwords cookie: Amikor Érintett meglátogatja a honlapot, az Érintett cookie azonosítója hozzáadódik a
remarketing listához. A Google cookie-kat (pl. a NID és SID cookie-kat) használ a Google-termékekben, így
például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja,
hogy megjegyezze az Érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel, vagy a keresési
eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.
Az AdWords konverziókövetés funkciója is cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb
konverziók követésére cookie-kat ment az Érintett számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre
kattint.
A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az
adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és az Érintett által már
megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.
Ezen cookiek segítenek abban, hogy az erre épülő statisztikákból kiderüljön, hogy Érintett mely szolgáltatások
után érdeklődik, vagy mely szolgáltatások azok, amik után érdeklődik, de a honlapon még nem elérhetőek a
szakmán belül.
Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a honlapok és
alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás
cookiekat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a honlap használatára vonatkozó
statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics
által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a
Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookieval együtt – felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetések jelenjenek meg meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az
interneten. Hogy fel tudja mérni, a honlapon mely oldalak, azon belül, mely témák érdeklik legjobban a
látogatókat.
A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a honlap használatához nélkülözhetetlenek,
és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában, a website számos funkciója, nem
lesz elérhető az Érintett számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
A felhasználói élmény javítását szolgáló cookiek: Ezek a cookiek információkat gyűjtenek a felhasználó
honlap használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a
honlapról. Ezek a cookiek nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen
információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a honlap teljesítményének javítására lehet felhasználni.
Ezen típusú cookiek élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.
Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon
jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és a honlap tulajdonosa részletes elemzési
adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal
látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook
remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra.
A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információ itt található:
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az
Érintett számára. A cookie-k lehetővé teszik, hogy – amint az már korábban említésre került, – a rendszer
felismerje a felhasználót a honlapon anélkül, hogy róla személyes adatokat gyűjtene.

Az Érintett bármikor megakadályozhatja honlapon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő
beállítása révén, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k tárolását. Továbbá, a már beállított cookie-k
bármikor törölhetők az internetböngésző, vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű
Internet böngészőben lehetséges.

Azonban, ha az Érintett kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőjében, akkor a honlap nem minden
funkciója használható teljes mértékben. Ez esetben ezt az Érintettnek tudomásul kell vennie.

A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken talál:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az adatkezelő beépítette a Facebook komponenseit. A Facebook egy közösségi hálózat.
A közösségi hálózat az interneten, az online közösségben folytatott szociális találkozók helyszíne, amely
általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak egymással. A közösségi
hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes
közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a
közösségi hálózati felhasználók számára, hogy a barátok kérései révén magába foglalják a privát profilok
létrehozását, fényképek és hálózatok feltöltését.

A Facebook üzemeltetője: Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok.
Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő: a Facebook Ireland Ltd., a
Grand Canal Square, a Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes honlap, amely az Adatkezelő által működtetett, és amelyhez egy Facebook-összetevő (Facebook
plugin) lett integrálva, az Érintett böngészője a működéshez automatikusan letölti a szükséges elemeket a
Facebook pluginon keresztül. A Facebook pluginokról a következő linken pontosabb tájékoztató
található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Ezalatt a technikai procedúra alatt a Facebook értesüléseket szerez arról, az Érintett mely aloldalakat látogatta
meg.
Ha az Érintett egyszerre jelentkezik be a Facebook-on, és a honlapon, a Facebook felismeri az internetes honlappal
kapcsolatos minden felkérést, és az internetes honlapon való tartózkodása teljes időtartama alatt látja az
adatokat a látogatásról és az Érintett tevékenységéről, valamint az aloldalakról, amiket látogat. Ezt az
információt a Facebook a pluginon keresztül gyűjti össze, és az érintett Facebook-fiókjához kapcsolódik. Ha az
Érintett a honlapba integrált Facebook gombra kattint, pl. a „Tetszik” gombot megnyomja, vagy kommentel, akkor
a Facebook párosítja az információt az Érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával, és tárolja ezeket a
személyes adatokat.
A Facebook ezen a Facebook bővítményen keresztül mindig megkapja az Érintett honlapra való látogatásairól az
információkat, amikor az Érintett egyszerre jelentkezik a Facebook-on s tátogat a honlapra. Ez megtörténik
függetlenül attól, hogy az Érintett a Facebook gombokra, komponensekre kattint, vagy sem. Ha az ilyen
információ továbbítása a Facebook-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha
kijelentkezik a Facebook fiókjából mielőtt a honlapra látogat.
A Facebook által közzétett, a https://facebook.com/about/privacy/ címen elérhető adatvédelmi irányelv
tájékoztatást nyújt a személyes adatok gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról a Facebook-on keresztül.
Ezenkívül megmagyarázza, hogy a Facebook beállítási lehetőségei milyen módon védik az Érintett magánéletét.
Illetve különböző konfigurációs beállítások állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitelnek a
Facebookon történő eltávolítását. Ezeket a beállításokat az Érintett használhatja a Facebookon keresztüli
adatátvitel megszüntetésére.

Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon a weblap üzemeltető integrálta a YouTube komponenseit.
A YouTube egy olyan internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokészítők számára, hogy videoklipeket
töltsenek fel ingyenesen és felhasználóknak ingyen lehetőséget nyújt, hogy szabadon megtekinthessék és
elmenthessék a kedvenceik közé a videókat. A YouTube lehetővé teszi a különböző típusú videók közzétételét,
így az internetes portálon keresztül elérhet teljes filmeket és tévéműsorokat, valamint a felhasználók által
készített videókat, előadókat és klippeket.
A YouTube üzemeltetője: YouTube, LLC, a 901 Cherry Ave., a San Bruno, CA 94066 Egyesült Államok: A
YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, az 1600-as Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,
Egyesült Államok.
A honlap, amelyet az adatkezelő működtet, és amelyen egy YouTube-komponens (YouTube videó) került
beépítésre, automatikusan felhívja az Érintett informatikai rendszerének internetböngészőjét, hogy letöltheti a
megfelelő YouTube-összetevőt a videók ideális megjelenítéséhez.
További információ a YouTube-ról a https://www.youtube.com/yt/about/en/ címen érhető el. A technikai eljárás
során a YouTube és a Google tudomással bír arról, hogy a honlap mely aloldalát látogatta meg az Érintett.
Ha az Érintett bejelentkezett a YouTube-on, a YouTube felismer minden olyan aloldalt, amelyet a látogatásakor az
Érintett megnézett. Ezt az információt a YouTube és a Google összegyűjti, és hozzárendeli az Érintett YouTube fiókjához.
A YouTube és a Google információt fog kapni a YouTube-komponensen keresztül, az Érintett látogatásáról a
honlapon, ha a honlapra lépés időpontjában az érintett be van jelentkezve a YouTube-on; ez független attól,
hogy a személy egy YouTube-videóra kattint, vagy sem. Ha az ilyen információk YouTube-ra és Google-ra történő
továbbítása nem kívánatos az érintett számára, a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett kijelentkezik
saját YouTube-fiókjáról, mielőtt a honlapra lép.
A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők
el, a YouTube és a Google személyes adatainak gyűjtésére, feldolgozására és felhasználására vonatkozó
információkat tartalmazzák.

8. Feliratkozás hírlevélre

A(z) https://vagyosveny.hu honlapján az Érintettek lehetőséget kapnak hírlevélre való feliratkozásra. Az erre a
célra használt feliratkozó oldal határozza meg, hogy milyen személyes adatokat továbbítanak az Adatkezelő
részére a hírlevélre való feliratkozással.
A hírlevél feliratkozó formula minimálisan csak azokat az adatokat gyűjti be, melyek a hírlevél szolgáltatás
teljesítéséhez feltétlenül szükségesek: név, e-mail cím.
A hírlevél küldés jogalapja, az Érintett személyes és önkéntes adatszolgáltatása.
A(z) https://vagyosveny.hu rendszeresen küld a honlap profiljába illő, az Érintetteket tájékoztató leveleket.
Továbbá informálja Érintetteket a konkrét ajánlatokról, az akciókról, a szakmai témával kapcsolatos legújabb
kutatásokról, hírekről.
A hírlevelet csak az az érintett kaphatja meg, akinek (1) érvényes e-mail címe van, és (2) az Adatkezelő oldalán
saját akaratából, önként regisztrál a hírlevélre, elfogadva a honalap Adatvédelmi tájékoztatóját.
A hírlevél regisztrálása során az internetszolgáltató által megadott számítógépes rendszer IP-címe, a regisztráció
dátuma és időpontja is tárolásra kerül, amelyet az Érintett a regisztráció alkalmával használ. Ezen adatok
gyűjtése és tárolása szükséges a hírlevelek regisztráció dátumától számított időrendi sorrendbe rendezett
kiküldéséhez, valamint az Adatvédelmi Hatóság felé történő megfeleléshez. Mindez mind az Érintett, mind pedig
az Adatkezelő jogi védelmének célját is szolgálja.
A honlap külső hírlevélküldő rendszert használ. A hírlevél küldő rendszerben raktározott személyes Adatokért, a
hírlevél küldő programot üzemeltető is (SalesAutopilot) adatvédelmi felelősséggel tartozik, a saját Adatvédelmi
szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
A hírlevélre való regisztrálás részeként gyűjtött személyes adatok (név és e-mail cím) csak a hírlevél küldésére
szolgálnak. A hírlevél szolgáltatás által gyűjtött személyes adatokat, harmadik fél részére tilos átadni.
A hírlevelet a feliratkozó bármikor felmondhatja. A személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás, amelyet
az Érintett adott a hírlevél küldéséhez, bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonása céljából, minden
hírlevélben megtalálható egy megfelelő link. Lehetőség van arra is, hogy az Érintett a hírlevélről bármikor
leiratkozhasson közvetlenül az Adatkezelő honlapján, vagy más módon (pl. e-mailben) eljuttatva a leiratkozás
óhaját az Adatkezelőnek.
Hírlevél követés
A(z) https://vagyosveny.hu által küldött hírlevél tartalmaz úgynevezett követési képpontokat. A nyomkövető
pixel egy e-mailbe ágyazott miniatűr grafika, amelyet HTML formátumban küldenek a naplófájlok rögzítésére és
elemzésére. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését.
A beágyazott nyomkövetési képpont alapján a(z) https://vagyosveny.hu honlap tulajdonosa látni fogja, hogy az
Érintett az e-mailt megnyitotta-e, ha igen, mikor, és az e-mailben található linkeket az érintettek használták-e.
A hírlevelekben szereplő követési képpontokban összegyűjtött személyes adatokat a vezérlő tárolja és elemzi
annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél küldését, hogy az még jobban illeszkedjen a jövőbeli hírlevelek
tartalmához és az Érintett érdekeihez. Ezek a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik fél részére.
Az Érintettek bármikor visszavonhatják az erre adott külön engedélyt. A visszavonást követően az Adatkezelő
törli ezeket a személyes adatokat. A(z) https://vagyosveny.hu automatikusan visszavonásnak tekinti a hírlevélről
való leiratkozást.

9. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá,
aki erre jogosult, a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét, a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az adatkezelő az alábbi biztosági intézkedés(eke)t teszi meg a személyes adatok védelmében:
Zárható szekrény|Rács az ajtón|Jelszó|Vírusvédelem|Hackertámadás elleni védelem

10. Az Adatkezelő nyilatkozata

Grella Zsuzsanna Berta EV.,, mint Adatkezelő kijelenti, hogy

 • Jelen dokumentum az Érintett személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről, esetleges továbbításáról és
  az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
  Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az
  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info törvény) megfelelő
  tájékoztatást. Adatkezelő mindezen rendelkezésben és törvényben foglaltaknak megfelelően jár el.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag az Adatkezelő
  ismerheti meg.
 • Gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan hozzáférhető
  legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét.
 • A Szerződött partnerek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban
  kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, szervezési intézkedéseket tett, valamint az adatvédelem elveinek
  maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakított ki.
 • Az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és adattovábbításhoz
  kapcsolódó biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megtette, biztosította.
 • A tőle elvárható módon mindent megtett az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, és az
  ehhez szükséges feltételek garantálása érdekében.
 • A neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja.
 • A személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, ha az
  érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden
  egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Multinacionális cégszervezethez nem tartozik, ezért kötelező szervezeti szabályozást bevezetnie és
  működtetnie nem szükséges.
 • Személyes adatot más országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
 • z adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedésekre felkészült, ismeri annak menetét, tudja, hogy
  milyen feladatai vannak. Incidens esetén az incidens bejelentése és a tájékoztatás azonnal, de legkésőbb
  72 órán belül megtörténik. ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Adatvédelmi incidens online bejelentése: https://dbn-online.naih.hu/public/login. Adatvédelmi incidens papír
  alapú bejelentése: https://www.naih.hu/files/Papi-r-alapu–bejelento-_v1.2.pdf

11. Az adatvédelmi tájékoztató hatálya

Időbeli hatály: jelen tájékoztató hatálybalépése: 2019-06-14 15:00:47. További rendelkezésig, és visszavonásig
hatályos.
Személyi hatály: jelen tájékozató hatálya kiterjed Adatkezelőre, azon személyekre, akik adatait a jelen szabályzat
hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akiknek jogait vagy jogos érdekeit az
adatkezelés érinti, továbbá azon személyekre, Adatfeldolgozókra, akik Adatszolgáltató adatait kezelik.
Tárgyi hatály: jelen tájékoztató hatálya kiterjed valamennyi, személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

12. Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Az adatvédelmi tájékoztató idővel módosulhat a törvényben meghatározott módon.
Amennyiben ez Érintettet jelentős mértékben érinti, vagy jelentős mértékben tartalomváltozás következik be
ezene tájékoztatás szövegezésében, akkor arról Érintett tájékoztatást fog kapni.